Stadgar

1§ Föreningens firma är Föräldraföreningen Nordhemsskolans Musikklasser i fortsättningen kallad ”föreningen”.

2§ Föreningen har till syfte att främja Nordhemsskolans musikklasser och deras elever genom:

 • lämpliga verksamheter för att finansiera aktiviteter som kompletterar den musikaliska utbildningen och bidrar till att öka elevernas trivsel och motivation i skolan.
 • att verka för utökat musikaliskt utbyte och kontakt mellan elever, skolor, och andra musikinstitutioner lokalt, nationellt och internationellt.
 • att tillvarata och utnyttja föräldrarnas kunskaper och engagemang genom att bereda långtgående möjligheter till delaktighet i föreningens aktiviteter.
 • att främja ett aktivt samarbete och kontakt mellan hem – skola – elev.

Samt därmed förenliga aktiviteter.

3§ Medlem är familj, som har barn i någon av de klasser som ingår i Nordhemsskolans musikklasser. Därutöver kan annan person, efter ansökan till och beslut av styrelsen antas som medlem i föreningen.

4§ Årsstämma och extra stämma med föreningens medlemmar är föreningens högsta beslutande organ. Årsstämman tillsätter medlemmar i föreningens styrelse. Styrelsen är föreningens verkställande organ och har ansvar för den löpande verksamheten och ekonomi.

5§ Årsstämma skall hållas under perioden september t.o.m. november månad varje år. Kallelse går ut från styrelse genom anslag på föreningens hemsida samt genom e-post och eller brev. Kallelsen skall vara föreningens medlemmar tillhanda senast två veckor före årsstämma.

6§ Årsstämmans dagordning skall innehålla:

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsman
 2. Beslut om kallelse till årsstämma skett enligt föreningens  stadgar
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse – Resultat & balansräkning
 4. Revisorernas årsberättelse
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Beslut om avisering av frivilliga avgifter
 7. Beslut om antal styrelsemedlemmar för det kommande verksamhetsåret
 8. Val av styrelsemedlemmar:
 • Ordförande
 • Kassör
 • Styrelseledamöter
 • Styrelsesuppleanter
 • Två revisorer
 • Valberedning
 1. Övriga frågor – motioner

7 § För att beslut skall kunna fattas på årsstämma under ”övriga frågor – motioner”, skall motion framställas till styrelsen före den 31 augusti. Motionerna skall anges i dagordning och kallelse inför årsstämman.

Styrelsen skall bestå av högst 16 ledamöter. Ledamöterna till styrelsen skall utses så att varje musikklass är representerad, varav den klass där ordförande ingår, kan representeras av två ledamöter. För varje musikklass bör också en suppleant utses.

8§ Årsstämma och extra stämma är beslutsmässiga när kallelse skett enligt stadgarna.

9§ Röstberättigad vid stämma är medlem i föreningen med en röst per familj.

10 § Extra stämma hålls när styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär det. Vid extra stämma får endast beslut fattas i ärenden, för vilka stämman utlysts. Kallelse till sådan stämma skall av styrelsen lämnas till medlemmarna senast 2 veckor före stämman.

11§ Stämmoprotokoll skall hållas medlemmarna tillgängligt senast 2 veckor efter stämman.

12 § För att styrelsen skall vara behörig att fatta beslut krävs att minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande vid mötet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

13§ Styrelsen beslutar vilka som tecknar föreningens firma och hur detta skall ske.

14§ Föreningens räkenskapsår är den 1 juli – 30 juni

15 § Upplösning av föreningen eller ändring av stadgarna kan ske om två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie årsstämma, beslutar härom med minst 2/3 majoritet. Vid upplösning av föreningen skall samtliga tillgångar överföras till den som stämman beslutar.

Dessa stadgar antogs vid extra konstituerande stämma den 28 oktober 2010. och reviderades vid årsstämman 19/10 2014, extrastämman  20/11 2014 samt extrastämman 09/11 2022