Föräldraenkät år 2014 Loppisen Lever!

Loppisen lever vidare!!
På försommaren 2014 genomförde Föräldraföreningen för Nordhemskolans musikklasser en enkät bland alla föräldrar till eleverna i musikklasserna.

Detta för att ta reda på vad föräldrarna anser att föreningen ska verka för, under de nya förutsättningar som gäller sedan läsåret 2013-2014, då den tidigare lärarledda Englandsresan med niorna upphörde, och delar av den konsertverksamhet som tidigare legat på kvällstid förflyttades till dagtid, och i någon mån minskade.

Deltagandet i enkäten var stort och resultatet entydigt. Därför kunde styrelsen för föräldraföreningen inleda höstterminen 2014 med att i demokratisk anda besluta om föreningens fortsatta verksamhet.

I korthet innebär det att arbetet med den stora vårloppisen fortsätter som tidigare, i syfte att finansiera någon form av resa/aktivitet för avgående nior samt även fortsättningsvis finansiera konsertverksamhet och annat som föreningen kan stötta det musikaliska arbetet på skolan med.

70,9 procent av de svarande anser att finansieringen av niornas resa/aktivitet är föräldraföreningens huvudsakliga mål och uppgift.

25 procent anser att pengarna från loppisen främst ska användas till annat, till exempel att subventionera biljettpriser till elevernas konserter, förbättra konserttekniken, bekosta gästlärare, musikinstrument och dylikt.

4 procent anser att loppisverksamheten bör upphöra.

Av enkätens fritt formulerade svar framgick också att många föräldrar anser att loppisen bör finansiera både resor och konserter och andra aktiviteter, det vill säga att båda sakerna är lika angelägna. Av svaren framkommer också att resan/slutaktiviteten för niorna ses som en bra morot för under högstadieåren, att loppisverksamheten också fyller en social och sammansvetsande funktion samt att föreningen ska fortsätta kämpa för att upprätthålla det som gör att så många väljer att söka till Nordhemskolans musikklasser.

Enkäten skickades till 460 föräldrar och 251 svar inkom, varav flera stod för två föräldrar som valt att lämna ett gemensamt svar.

Med detta sagt är det tydligt för Föräldraföreningens styrelse att en klar majoritet av föräldrarna till barnen i musikklasserna fortsatt vill engagera sig i de aktiviteter som ger elevernas högstadietid ett mervärde.

Planeringen av loppisen 2015 har i och med detta tydliga besked kunnat inledas. Om alla föräldrar gör en liten insats, blir vi många som kan uträtta något stort tillsammans.

Med förhoppningar om, och stort tack för, fortsatt engagemang!

Styrelsen

Här nedan kan du se resultatet från den enkät som gjordes år 2012.
Positivt resultat

Under hösten genomfördes en enkät bland föräldrar för att ta pulsen på synen på hur arbetet i musikklasserna fungerar, om nivån på föräldraengagemang i loppis mm känns rimlig, inställning till biljettpriser mm. 280 föräldrar tog chansen att svara på enkäten.

Till absolut största delen är föräldrarna positiva till musikklasserna. Till exempel bedömer nio och tio att föräldraföreningens verksamhet som helhet är bra eller mycket bra. Endast 3% tycker inte att det är värt jobbet man lägger ner som förälder i Musikklasserna. Hela 88% upplever att föräldrarnas engagemang i verksamhetens olika aktiviteter är positivt för musikklasserna. En majoritet tycker att biljettpriset till Vårkonserterna i Konserthuset är för dyra. Priset på övriga konserter uppfattas som rimliga.

Resultatet av enkäten har diskuterats i styrelsen och inkomna synpunkter har delats med skolledningen. Om du klickar på länken kan du ta del av samtliga enkätfrågor.

Föräldraenkät 2012

This entry was posted in Övrigt, Styrelsen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.